Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

20 Czerwca, 2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYna pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją SP nr 2 i byłego Gimnazjum w Kątach WrocławskichGmina Kąty Wrocławskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania obejmującego zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich” zostało złożonych pięć ofert.            Jako najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymogi zapytania i kompletem dokumentów, wybrano firmę: USŁUGI INŻYNIERYJNO- TECHNICZNE „PRYZMAT” mgr inż. Tadeusz Kurek z siedzibą przy ul. Konopnickiej 4a, 59-940 Stary Węgliniec z oferowaną kwotą 34.440zł brutto.
20 Czerwca, 2018

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci w trosce o bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych
19 Czerwca, 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/208/16 z dnia 25.02.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lipca 2018 r. do 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.           
15 Czerwca, 2018

Podziękowanie od Gminy Czersk

Przedstawiciele Gminy Kąty Wrocławskie – sekretarz Lucyna Garbaczonek i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Antoni Palikowski uczestniczyli w spotkaniu w Gminie Czersk, które przygotowano w podziękowaniu za wsparcie udzielone mieszkańcom po klęsce żywiołowej, która przeszła przez ten samorząd w sierpniu ubiegłego roku.Burmistrz Gminy Czersk Jolanta Fierek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Kobierowski wręczyli podziękowanie za 50000 zł wsparcia, przekazane przez nasz samorząd uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2017 roku.
stypendia powiatu wrocławskiego
14 Czerwca, 2018

Stypendia Powiatu Wrocławskiego

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGOogłasza XIX edycję„Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego”na rok szkolny 2018 / 2019Zgodnie z wieloletnią tradycją Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza już XIX edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2018/2019.Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży kończących się egzaminem maturalnym – liceum ogólnokształcącego lub technikum (w tym również do tegorocznych absolwentów dotychczasowych gimnazjów), zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju. 

Strony

Aktualne inwestycje

ulica Willowa w Smolcu

Budowa ul. Willowej w Smolcu

25.05.2018 r.Zakończona została budowa ul. Willowej w Smolcu.Była to ostatnia inwestycja...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?