Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073) oraz w związku z uchwałą:

 • Nr XXIII/313/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ul. Topolowej,

 • Nr XXVIII/374/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej,

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ul. Topolowej,

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej

  wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.01.2018r. do 29.01.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się w dniu 24.01.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14:

 • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ul. Topolowej, o godz. 1000,

 • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej o godz. 1100,

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2018r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) wymienione wyżej projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektów należy składać do dnia 12.02.2018r.

 1. Na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 2. Drogą elektroniczną na adres: urzad@katywroclawskie.pl opatrzone tematem:

  1. „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp Smolec - Topolowa”,

  2. „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp Pietrzykowice - Grabowa”

 3. Osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 14 w godzinach otwarcia Urzędu.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 
18/12/2017 - 09:58
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Aktualnie jest realizowana kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzała wody opadowe z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?