XII Sesja Rady Miejskiej

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Data wydarzenia: 
09/26/2019 - 09:00 do 15:00
Adres wydarzenia: 

sala obrad - pok. 2

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,

4.2  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej,

4.3  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru południowo-wschodniej części wsi,

4.4  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej,

4.5  w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli,

4.6  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,

4.7  w sprawie zmiany uchwały nr XI/171/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych,

4.8  w sprawie przyjęcia aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie,

4.9  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,

4.10  w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy Kąty Wrocławskie składników mienia komunalnego do korzystania,

4.11  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

4.12  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,

4.13  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony na 1 rok,

4.14  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 2 lat,

4.15  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 5 lat,

4.16  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,

4.17  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

7. Sprawozdania z prac komisji.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Organizator: 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich

Autor:
Magdalena Olszewska-Pawlik

Aktualne inwestycje

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Kątach Wrocławskich

W ramach projektu Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich ruszyły prace związane z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?