XIII Sesja Rady Miejskiej

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: XIII Sesja Rady Miejskiej

Data wydarzenia: 
10/24/2019 - 09:00 do 15:00
Adres wydarzenia: 

sala lustrzana Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

ul. Zwycięstwa 23

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

4.2 w sprawie zmiany uchwały nr XII/182/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2019r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,

4.3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej,

4.4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w południowej części wsi Gądów,

4.5 w sprawie podziału sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce na sołectwo Wszemiłowice i sołectwo Jurczyce oraz uchylenia statutu sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce,

4.6 w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice,

4.7 w sprawie nadania statutu sołectwu Jurczyce,

4.8  w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska,

4.9  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bliż,

4.10  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skałka,

4.11  w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu,

4.12  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cesarzowice,

4.13  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny,

4.14  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,

4.15  w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

4.16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

4.17  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,

4.18  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020,

4.19  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020,

4.20  w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,

4.21 w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

6. Informacja Burmistrza MiG z analizy oświadczeń majątkowych osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

7. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

8. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej za III kwartał 2019 r.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2018/2019.  

10. Sprawozdania z prac komisji.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

Organizator: 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich

Autor:
Magdalena Olszewska-Pawlik

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?