XIV Sesja Rady Miejskiej

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: XIV Sesja Rady Miejskiej

Data wydarzenia: 
11/28/2019 - 09:00 do 15:00
Adres wydarzenia: 

sala lustrzana w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 23

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/536/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie,

4.2  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów sportowo-rekreacyjnych,

4.3  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej,

4.4  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8,

4.5  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice,

4.6  w sprawie rocznego programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku,

4.7  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych będących własnością Gminy Kąty Wrocławskie,

4.8  w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Miastem i Gminą Sobótka,

4.9  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,

4.10  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.11  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

4.12  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,

4.13  w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

6. Ocena funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.

7. Sprawozdania z prac komisji.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Organizator: 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich

Autor:
Magdalena Olszewska-Pawlik

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?