Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

11/01/2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwał:

  1. 1. nr XXVII/400/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej,
  2. 2. nr XXVII/398/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny,
  3. 3. nr XXVII/397/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 2 lutego 2021 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.) na adres: bok@katywroclawskie.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławski.

Uchwały dostępne są w biuletynie informacji publicznej: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/14544 .

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Autor: 
Admin Vobacom