Dotacje RPO do wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych

UWAGA - ZMIANA WARUNKÓW:

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, Grantodawca podjął decyzję o zmianie sposobu składania wniosków o grant.

Obecnie Grantodawca ustalił jedynie formę elektroniczną składania  wniosku o grant, natomiast wersja papierowa o której mowa w Regulaminie Konkursu zostanie dostarczona tylko przez tych grantobiorców, którzy zostaną zarekomendowani do przydzielenia grantu, wraz z dokumentami koniecznymi do podpisania umowy.

Obecnie – zmianie ulegają ww. terminy na następujące:

  • Rejestracja Grantobiorców na stronie eko-cieplo.com – bez zmian – do 31.03.2020 r.
  • Wypełnienie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej jak również przeprowadzenie audytu– zmiana do 14.04.2020 r.
  • Wersja papierowa wszystkich dokumentów aplikacyjnych – zmiana – zostanie dostarczona na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu tylko przez tych grantobiorców, którzy zostali zarekomendowani do dofinansowania (grantu).

Ogłoszenie opublikowano na stronie: https://eko-cieplo.com/2020/03/17/ogloszenie-o-zmianie-w-regulaminie-konkursu/

NABÓR WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość jako Lider projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów na realizację projektów polegających na wymianie źródła ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła lub paliwa gazowe. Wymianie podlegać będą jedynie źródła wysokoemisyjne na paliwo stałe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe).

Nabór w wersji elektronicznej będzie aktywny od 16 do 31 marca.

Cała dokumentacja wraz z załącznikami, w tym kryteria wyboru Grantobiorców, zostanie udostępniona tego samego dnia (16.03.2020) na stronie Otworzy się w nowym okniewww.eko-cieplo.com i będzie widoczna w Panelu Grantobiorcy.

źródło: https://eko-cieplo.com/2020/03/12/rusza-nabor-wnioskow-dla-gmin-zit-aglomeracji-wroclawskiej/INFORMACJE W SPRAWIE UZYSKANIA DOTACJI NA NOWOCZESNE KOTŁY I POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W RAMACH PROJEKTU
„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)".

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość uruchomiło możliwość rejestracji osób zamierzających ubiegać się o dofinasowanie na wymianę źródeł ciepła. Gminy Kąty Wrocławskie mogą rejestrować się zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Rejestracji można dokonać na stronie www.eko-cieplo.com

Po zarejestrowaniu (http://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/) i zalogowaniu się, zostaną zainteresowanym udostępnione informacje na temat audytorów  przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi.

Następnie zainteresowany powinien skontaktować się z audytorem w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu, który będzie załącznikiem do wniosku o grant.

Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu terminu wyznaczonego na składanie wniosków.

Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu.  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków. 

UWAGA *Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.

Osobą przypisaną do obsługi Gminy Kąty Wrocławskie jest p. Alicja Radwańska (a.radwanska@fea.plwww.fea.pl), która udzieli informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica
tel. 570 790 055
a.radwanska@fea.plwww.fea.pl

źródło: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE UZYSKANIA DOTACJI NA NOWOCZESNE KOTŁY I POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w piątek, 24 stycznia o godzinie 16 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.
Z wielką radością informujemy, że projekt, którego nasza gmina jest partnerem został zakwalifikowany do realizacji, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  Kilka dni temu została już podpisana umowa, która zagwarantuje mieszkańcom między innymi naszej gminy środki na granty dla mieszkańców.   
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący  wymieniać nieekologiczne kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).
Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym Gminę Kąty Wrocławskie W przypadku naszej gminy jest to już kolejny projekt grantowy, zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminy. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/). 
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł. 
Warto pamiętać, że: 
 Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
 Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie).
 Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.    
Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie 
• Mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
• Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w styczniu i lutym 2020), jak i  konkursowym (luty-marzec br)
O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez Lidera projektu.    
Spotkanie w Kątach Wrocławskich
TERMIN: 24 stycznia 2020 r., godz. 16.00
MIEJSCE: GOKiS Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23

Spotkanie w Smolcu
TERMIN: 31 stycznia 2020 r., godz. 17.00
MIEJSCE: Świetlica Wiejska w Smolcu, ul. Główna 47

Gmina Kąty Wrocławskie przystąpiła do konkursu dotyczącego pozyskania dotacji na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców w budynkach jednorodzinnych.
W tym celu gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych. W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych instalacji grzewczych. Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 %, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł. Bierze się pod uwagę zmianę na wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła oraz instalacje gazowe (kotły węglowe są wykluczone). 
W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowania mieszkańców gminy taką inicjatywą. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety, która zawiera wstępną deklarację udziału w projekcie https://cieplo.cte.fea.pl/  
Uwaga! Ankieta nie jest wnioskiem o udzielenie dotacji.