Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wr., dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wr. z dnia 29.12. 2015r.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wr., dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wr. z dnia 29.12. 2015r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2017.1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XL/521/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania w/w projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 maja 2018r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j.Dz.U.2013.262 ze zm.) na adres: bok@katywroclawskie.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 
20/04/2018 - 08:53
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Kozłów

W Kozłowie zakończono prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej.

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?