Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr X/96/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. 14, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o godz. 13.00.

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 21.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, uzyskanymi w toku prac nad projektami uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów.

Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@katywroclawskie.pl do dnia 24 kwietnia 2018 r. Wniosek / uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 
09/03/2018 - 13:57
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Kozłów

W Kozłowie zakończono prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej.

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?