WYMIANA KOTŁA NA PALIWO STAŁE - NABÓR WNIOSKÓW

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: WYMIANA KOTŁA NA PALIWO STAŁE - NABÓR WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Kąty Wrocławskie

na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z wymianą ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na nowe ekologiczne źródło ciepła na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przyjętym uchwalą nr XXXVI/470/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2017 r.

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów formalnych określonych w Regulaminie, nie podlegają dalszej ocenie i pozostawia się je bez rozpatrzenia.

2. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Klienta, ul. Rynek-Ratusz 1, parter, pokój nr 10, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu oraz na stronie internetowej Urzędu.

3. Miejsce składania wniosków:

UMiG w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek-Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 10 (parter).

Przed złożeniem wniosku oryginały załączników należy przedłożyć do wglądu w pokoju 25A (I piętro).

4. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację:

- osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,

- wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

5. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na:

a) kotły gazowe,

b) kotły na lekki olej opałowy,

c) piece zasilane prądem elektrycznym,

d) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), wyposażone w automatyczny podajnik paliwa przy czym niedopuszczalne jest wyposażenie w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie,

e) pompę ciepła.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikat CE.

Warunkiem udzielenia dotacji jest likwidacja wszystkich lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą.

Kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5  mogą być objęte dofinansowaniem wyłącznie na nieruchomościach, na których nie ma możliwości technicznej wpięcia do sieci gazowej, przy czym brak takiej możliwości należy udokumentować dla nieruchomości w miejscowościach zgazyfikowanych.

6. Wysokość dotacji

Wnioskodawca może uzyskać dotację do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż:

- 10 000,00 zł dla domu  jednorodzinnego,

- 7 000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym,

- 4 000,00 zł w przypadku kotłowni wspólnej, zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – jako iloczyn liczby obsługiwanych mieszkań i kwoty 4 000,00 zł.

7.  Okres kwalifikowalności kosztów

Wykonanie robót oraz poniesienie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, w tym kosztów zakupu materiałów, może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o przyznaniu dotacji.

W odniesieniu do kosztów poniesionych pomiędzy dniem wejścia w życie Regulaminu (03.01.2018 r.), a dniem podpisania umowy o przyznanie dotacji za kwalifikowane uznaje się tylko koszty dokumentacji technicznej, dotyczącej bezpośrednio realizacji przedsięwzięcia.

8. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/470/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych określonych w Regulaminie, nie podlegają dalszej ocenie i pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku w miejscu planowanego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone oględziny mające na celu potwierdzenie danych z dokumentacji.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Gmina zawiadomi wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

9. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przewidywanych do pozyskania w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu do budżetu Gminy wynosi 200 000,00 zł.

10. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wyznaczonym umową terminie wnioskodawca przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów w miejscu planowanego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone oględziny, mające na celu potwierdzenie zakończenia realizacji zadania.

Przekazanie dotacji wnioskodawcy nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

11. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 

Data publikacji: 
14/02/2018 - 12:19
Autor:
Dorota Demko
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Kozłów

W Kozłowie zakończono prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej.

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?