RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Z administratorem można skontaktować się:
•    telefonicznie – 71 390 72 00;
•    pisemnie – urzad@katywroclawskie.pl;
•    osobiście lub pisemnie – ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
•    telefonicznie – 71 390 71 46;
•    pisemnie – rodo@katywroclawskie.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są lub będą na podstawie udzielonej zgody w celu dostarczania newsletteru.

WYMOGI I KONSEKWENCJE
1.    Podanie/udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane i osoba fizyczna, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania.  
2.    W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie będziemy mogli wysyłać newsletteru.
1.    Dotyczy tylko przypadków kiedy pobieramy dane osobowe bezpośrednio od osoby fizycznej, którą dane dotyczą. (art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679
2.    Puste miejsca uzupełniamy, a podpowiedzi w nawiasach usuwamy.
3.    Jeżeli dana pozycja nie dotyczy danego przetwarzania to ją usuwamy.
4.    Poniższe pole „NOTATKI” służy do wprowadzania przydatnych informacji ale po zakończeniu edycji pola usuwamy wszystkie notatki, łącznie z komórką.
5.    Po zakończeniu edycji pola usuwamy tą komórkę.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:
a.    ______________________, z siedzibą _____________________ - operator strony do obsługi newsletteru.
b.    home.pl z siedzibą ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin - operator elektronicznej skrzynki e-mail.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od wyrażenia zgody. Jeżeli zgoda zostanie wcześniej wycofana to do czasu wycofania zgody.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
1.    Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
a.    jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
b.    otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
c.    zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
d.    zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
e.    zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
f.    zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
g.    wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; (W przypadku 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia UE 2016/679 prawo do sprzeciwu należy wytłuścić i powiększyć czcionkę.)
h.    nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
i.    wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
2.    Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
3.    W ciągu 30 dni od złożenia żądania  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.  
4.    Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.
1.    Dotyczy przypadków kiedy zbieramy dane bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą oraz kiedy zbieramy dane z innego źródła (art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679).
2.    Puste miejsca uzupełniamy, a podpowiedzi w nawiasach usuwamy.
3.    Poniższe pole „NOTATKI” służy do wprowadzania przydatnych informacji ale po zakończeniu edycji pola usuwamy wszystkie notatki, łącznie z komórką.
4.    Po zakończeniu edycji pola usuwamy tą komórkę.