Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu ‐ etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu"

Gmina Kąty Wrocławskie wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
w celu ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego

 

w ramach Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby

Tytuł projektu:

Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu ‐ etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu"

 

Cel Projektu

Celem projektu jest ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, poprzez rewaloryzację zabytkowych zespołów parkowych w Zabrodziu i Smolcu oraz ruin renesansowego dworu nawodnego w Smolcu. W wyniku realizacji projektu poszerzona zostanie oferta kulturalna i historyczna, a odwiedzający będą mogli skorzystać z udziału w nowych formach działalności kulturalnej.

Przedmiotem projektu

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się:

Park w Zabrodziu - roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzeźb itp., przebudowę i odbudowę wejścia do parku i ogrodzenia, montaż samoczyszczącej toalety parkowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych podłączonej do sieci wodnej i energetycznej z montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, montaż prefabrykowanych przepustów i mostków drewnianych, remont linii brzegowej istniejącego stawu, budowę pergoli parkowych, budowę wiat biesiadnych, budowę wewnętrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno‐kanalizacyjnej, nasadzenia

i rekultywację powierzchni zielonych.

 

Park w Smolcu - roboty budowlane polegające na remoncie ruin, obejmujące zabezpieczenie wieży (zadaszenie, wykonanie stropów, domurowanie fragmentów podparcia wieży), zabezpieczenie murów (wykonanie szczegółowej inwentaryzacji murów, zabezpieczenie korony murów, podmurowanie cokołów, związanie murów za pomocą stalowych ściągów, podstemplowanie nadproży, rekonstrukcja nadproży , rozebranie części murów, zabezpieczenie murów ‐ domurowanie części murów. W ramach infrastruktury towarzyszącej planowany jest remont linii brzegowej i przepustów, oczyszczenie dna, w tym ubicie istniejącej warstwy gliniastej, uszczelnienie warstwą materiału gliniastego z domieszką żwirów i piasków budowlanych, wykonanie palowania pionowego brzegów z elementów prefabrykowanych.

 

Efekty realizacji projektu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 2 szt.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne (CI 9) – 3100 odwiedziny/rok

 

Wartość całkowita Projektu wynosi 4 956 663,25 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 478 331,62 PLN, co stanowi 50,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.