Inicjatywy lokalne

INICJATYWA LOKALNA  jest narzędziem współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie. Przedmiotowe inicjatywy realizowane są przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z ich kompetencjami.

link prowadzi do inicjatyw lokalnych w 2022

ZAKRES ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ:

1) działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury

 • art. 4 ust. 1 pkt 13 ”rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

2) działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27

 • art. 4 ust. 1 pkt 3 ”działalność charytatywna”
 • art. 4 ust. 1 pkt 4 „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”
 • art. 4 ust. 1 pkt 5 ”działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz  języka regionalnego
 • art. 4 ust. 1 pkt 16 „kultura, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
 • art. 4 ust. 1 pkt 27 „promocja i organizacja wolontariatu”

3) edukacja, oświata i wychowanie, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14

 • art. 4 ust. 1 pkt 14 „nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświat i wychowanie”

4) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19

 • art. 4 ust. 1 pkt 17 „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
 • art. 4 ust. 1 pkt 19 „turystyka i krajoznawstwo”

5) ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18

 • art. 4 ust. 1 pkt 18 „ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

6) porządek i bezpieczeństwo publiczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20

 • art. 4 ust. 1 pkt 20 „porządek i bezpieczeństwo publiczne”

7) rewitalizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

 • art. 4 ust. 1 pkt 32a rewitalizacji

Podstawą prawną funkcjonowania powyższego mechanizmu jest art. 19b Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Pliki do pobrania:

Autor: 
Monika Romańska