23/05/2024

Boże Ciało 2024 w transporcie publicznym

Uprzejmie informujemy, że w okresie Bożego Ciała 2024 zostaną wprowadzone poniższe zmiany w organizacji transpotu publicznego: Gminna Komunikacja Autobusowa Kąty Wrocławskie: W dniu 31 maja 2024 roku nie będą kursowały linie szkolno - dowozowe nr: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.   Linie Aglomeracyjne:  Linie nr: 907, 909, 927, 933, 947, 967 będą...
09 Maja, 2024

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich uchwały nr LXXVIII/965/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kąty Wrocławskie Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.
10 Kwietnia, 2024

Petycja

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej Wnioskodawca:Osoba PrawnaSzulc-Euphenics.com p. Spółka AkcyjnaPrezes Zarządu - Adam Szulcul. Poligonowa 104-051 Warszawatel. 608-318-418nr KRS: 0001 007 117www.gmina.pl
19 Lutego, 2024

Wybory samorządowe

30 Stycznia, 2024

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2024

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT oraz złożyć je wraz z wnioskiem w następujących terminach: - w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., - w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
01 Stycznia, 2024

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

W dniu 30 marca 2023 r. wprowadzono nowy Regulamin Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 r.Traci moc Zarządzenie nr 327/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia. Poniżej załączono dokumety i formularze do pobrania. Wszelkich informacji udziela Inspektor ds. Budownictwa i inwestycji - Ewa GrzelakowskaI piętro, pok. 20, tel.: 71 390 71 63e-mail: ewa.grzelakowska@katywroclawskie.pl W załączniku aktualnie obowiązujące dokumenty.

Strony