AKCJA ZIMA 2019/2020

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: AKCJA ZIMA 2019/2020

Zasady Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Zasady ogólne prowadzenia akcji zimowej

 1. Obowiązek zimowego utrzymania dróg (ZUD) objętych niniejszym planem spoczywa na zarządcy dróg gminnych - Burmistrzu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
 2. Czynności ZUD prowadzi się na drogach powiatowych (w wyniku porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminą Kąty Wrocławskie), gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie, wg standardów opisanych w dalszej części opracowania.
 3. Czynności ZUD prowadzą podmioty wyłonione w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych, współpracujące z pracownikami Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
 4. W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. intensywne opady śniegu, silny wiatr itp.) akcja ZUD może być prowadzona zgodnie z przepisami o działaniach w stanie kryzysu. 

Określenie pojęć

 1. Śliskość zimowa to zjawisko występujące na jezdniach na skutek utworzenia się warstwy lodu albo zlodowacenia lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej.
 2. Gołoledź to cienka warstwa lodu (ok. 1 mm) powstała na powierzchni drogi na skutek zamarznięcia deszczu, mżawki lub mgły roszącej.
 3. Lodowica to pokrywa lodowa o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów powstała na skutek zamarznięcia na jezdni wody pochodzącej z roztopionego śniegu, lodu lub opadu deszczu.
 4. Zlodowacenie lub śliskość pośniegowa tworzy się z nieusuniętego z drogi śniegu
  i zmiennych warunków atmosferycznych – śnieg zostaje ubity, a jego górna warstwa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.
 5. Rosa to zbiór kropli wody tworzących się na powierzchni gruntu, roślin itd. Rosa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.
 6. Szron to osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek itp. Szron powstaje podobnie jak rosa, ale w temperaturze poniżej 0ºC.
 7. Szadź (sadź) jest to osad atmosferyczny o barwie srebrzystobiałej występujący w postaci szczotek lodowych lub igiełek, rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobionych niekiedy rozgałęzionymi kryształkami. Szadź powstaje przy nagłym zamarznięciu bardzo małych przechłodzonych kropelek wody (mgły) na wyziębionych powierzchniach i narasta niekiedy do znacznej grubości po stronie skąd nadchodzą wilgotne masy powietrza.
 8. Standardy zimowego utrzymania to określone cyframi rzymskimi stany utrzymania drogi w okresie zimowym, opisane poniżej:

III STANDARD

Odśnieżanie

Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości.

Dopuszcza się:

- występowanie luźnego śniegu do 6 godz.,

- zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych do 6 godz. od ustania opadów śniegu,

- możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych.

Zwalczanie śliskości

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych (soli –10%) i materiałów uszorstniających (piasek – 90%) lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:

- skrzyżowanie z drogami,

- skrzyżowanie z PKP,

- odcinki o pochyleniu > 4%,

- przystanki autobusowe,

- inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:

- gołoledzi, szronu, lodowicy do 5 godz.,

- śliskości pośniegowej do 6 godz.

 

IV STANDARD

Odśnieżanie

Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości.

Dopuszcza się:

- zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych,

- wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu,

- przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu,

Zwalczanie śliskości

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych (soli -10%) i materiałów uszorstniających (piasek – 90%) lub tylko uszorstniających w miejscach decydujących o możliwości ruchu (tam gdzie występowanie śliskości zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów).

Do takich miejsc zakwalifikowano:

- miejsca o pochyleniu podłużnym > 4%,

- skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi,

- skrzyżowania z PKP.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:

- gołoledzi i lodowicy do 8 godz.,

- śliskości pośniegowej do 10 godz.

 

V STANDARD

Odśnieżanie

Odśnieżanie odbywać się będzie na całej szerokości jezdni, a w miejscach gdzie występują zaspy śnieżne, odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Dopuszcza się występowanie po ustaniu opadów śniegu:

- luźnego śniegu do 16 godz.,

- zajeżdżonego śniegu,

- naboju śnieżnego,

- zasp i przerw w komunikacji do 24 godz.

Zwalczanie śliskości

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych (soli - 10%) i materiałów uszorstniających (piasek – 90%) lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:

- skrzyżowanie z drogami krajowymi i wojewódzkimi,

- skrzyżowanie z PKP,

- odcinki o pochyleniu > 4%.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:

- gołoledzi do 8 godz.,

- występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska.

 

VI STANDARD

Odśnieżanie

Odśnieżanie prowadzi się interwencyjnie w zależności od potrzeb.

Dopuszcza się wystąpienie po ustaniu opadów śniegu:

- luźnego śniegu,

- zajeżdżonego śniegu,

- naboju śnieżnego,

- zasp do 48 godz. + przerwy w ruchu

Zwalczanie śliskości

Prowadzi się zwalczanie śliskości w miejscach decydujących o możliwości ruchu.
W miejscach tych dopuszcza się wystąpienie wszystkich rodzajów śliskości do 24 godz. po ustaniu zjawiska.

 

Zasady zimowego utrzymania dróg

Drogi powiatowe na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - zgodnie z porozumieniem oraz drogi gminne na obszarze Gminy- zaliczone zostały do III, IV, V i VI standardu zimowego utrzymania, różniących się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości. Kryterium zakwalifikowania dróg do poszczególnych standardów stanowi ich funkcja w całej sieci drogowej i średnioroczny ruch dobowy.

Pozostałym drogom gminnym nie nadano standardów zimowego utrzymania, lecz wymogi ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (we wzorach umów) na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg pozwolą na ich utrzymanie na poziomie odpowiadającym VI standardowi.

Założone standardy obowiązują w średnich warunkach pogodowych.

W warunkach znacznie odbiegających od średnich warunków pogodowych (okresy bardzo intensywnych opadów śniegu i zawiewania) działanie ZUD będzie polegało na:

1) skierowaniu całego zakontraktowanego sprzętu do utrzymania przejezdności odcinków dróg o najważniejszym znaczeniu dla sieci drogowej Gminy,

2) doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności w/w dróg (w tym celu aktualizuje się „bank danych” o sprzęcie możliwym do pozyskania w ten sposób tzn. o spycharkach, ładowarkach, zgarniarkach  itp.),

3) sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności pozostałych dróg, po zabezpieczeniu przejezdności dróg o najważniejszym znaczeniu.

 

Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg

Odpowiedzialnym za całość spraw związanych z Z.U.D. na terenie Gminy Kąty Wrocławskie jest Kierownik Wydziału Dróg i Transportu.

Koordynacją prac przy Z.U.D. zajmują się bezpośrednio:

a) inspektor Tadeusz Stańczyk – na obszarze Miasta Kąty Wrocławskie,

b) inspektor Krzysztof Kocielski – na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie.

Pracownicy odpowiedzialni za Z.U.D. pełnią dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pod numerami telefonów: 71 39 07 237 i 71 39 05 174. Po godzinach pracy Urzędu pełniony jest dyżur domowy przez wyznaczonego pracownika pod numerem telefonu 607 665 460.

Data publikacji: 
13/11/2019 - 12:03
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?