Zakończenie zadania realizowanego w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Zakończenie zadania realizowanego w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu

Informacja o zakończeniu zadania realizowanego w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 

Dnia 19 lipca 2018 r. Gmina Kąty Wrocławskie, reprezentowana przez Pana Burmistrza Antoniego Kopcia, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Małgorzaty Wujciów, zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę pożyczki nr 144/AO/WR/2018 na realizację zadania obejmującego dofinansowanie do wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na nowe, ekologiczne źródła ciepła.


W wyniku naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” podpisano 12 umów na wymianę kotłów stałopalnych starej generacji na nowe ekologiczne źródła ciepła. Wśród beneficjentów końcowych znalazły się osoby fizyczne oraz wspólnota mieszkaniowa.

 

W efekcie realizacji zadań objętych programem zlikwidowano jedną kotłownię lokalną z dwoma źródłami opalanymi węglem kamiennym o łącznej mocy 300 kW, 11 źródeł indywidualnych opalanych węglem kamiennym i jeden piec na biomasę. W ich miejsce beneficjenci końcowi zainstalowali 2 kotły olejowe, 7 kotłów na paliwa stałe i 4 kotły na biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) – w tym dwa kotły biomasowe o łącznej mocy 200 kW na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej.

 

Osiągnięty w wyniku realizacji zadania efekt ekologiczny polega na redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery z niskiej emisji. Szacowana wielkość redukcji niskiej emisji wynosi:

 

Pył PM10 – 0,527 Mg/rok

Pył PM25 – 0,474 Mg/rok

CO2 – 146,814 Mg/rok

Benzo(a)piren – 0,492 kg/rok

SO2 – 2,020 Mg/rok

NOx – 0,124 Mg/rok.

 

Udzielone w ramach programu dotacje na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania wynoszą do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, udokumentowanych fakturami lub rachunkami, tj:

- w jednym lokalu mieszkalnym w maksymalnej wysokości do 7 000 zł,

- w budynku jednorodzinnym - do 10 000 zł,

- dla wspólnoty mieszkaniowej - do 4 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Całkowity koszt inwestycji zrealizowanych przez mieszkańców w ramach programu wyniósł 410 638,28 zł, w tym koszty kwalifikowane 369 556,35 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 184 778,17 zł. 

 

 Kotłownia lokalna w Samotworze przed modernizacją

                     

Kotłownia lokalna w Samotworze po modernizacji

                      

Data publikacji: 
06/11/2018 - 14:36
Autor:
Dorota Demko
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?