Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

Widok na odcinek południowy drogi i budynek ZSP w Krzeptowie
18/04/2024

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi gminej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie. Na realizację inwestycji w kwietniu 2023 r. została zawarta umowa z firmą GM ROADS Sp z o.o. z Oleśnicy o wartości 4 858 500,00 zł brutto. Zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane z końcem czerwca 2024 r. Budowa tej drogi jest niezbędna celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nowopowstającego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie instalacji deszczowej, oświetleniowej, ciągów pieszych, parkingów, zatok dla autobusów szkolnych, ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniego odcinka drogi i kanalizacji kablowej. Długość budowanego odcinka drogi wynosi 550 m. Aktualny stan zaawasowania robót jest następujący:

- wykonane zostały warstwy stabilizacyjne pod jezdnię,

- zakończono układanie sieci kanalizacji deszczowej,

- trwa montaż wpustów drogowych,

- posadowione zostały dennice wszystkich studni na trasie kanału technicznego oraz zostały one połączone,

- na ukończeniu jest posadawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe,

- ułożone zostały rury ochronne pod wciągnięcie przewodu zasilającego lampy oświetleniowe,

- trwa układanie krawężników ograniczających jezdnię,

- ułożone zostały nawierzchnie dwóch pierwszych zatok parkingowych, zaplanowanych przed wejściem głównym do części szkolnej obiektu.

Na realizację zadania zostało Gminie przyznane dofinansowanie w kwocie 3 424 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzianie energii" Porgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta w listopadzie 2023 r.