Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice

Logotypy

Projekt „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF


Tytuł projektu: „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.03.04.02-02-0007/19

Całkowita wartość projektu: 1.155.345,61 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 963.224,77 zł

Projekt pt. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowiceuchwałą ZWD nr 1315/VI/19 z dnia 15 października 2019 r., w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, otrzymał dofinansowanie w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Cel Projektu
Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w centrum miasta Kąty Wrocławskie i w centrum miasta Wrocław poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na rzecz ruchu rowerowego. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie budowy dróg rowerowych stanowiących istotny fragment sieci rowerowej ZIT WrOF na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Jedna z dróg rowerowych umożliwia dojazd z Nowej Wsi Kąckiej do centrum miasta Kąty Wr. Projektowane drogi rowerowe prowadzą w kierunku stacji kolejowej w Kątach Wr. i Sadowicach Wr. Obie drogi zapewnią mieszkańcom Gminy Kąty Wr. możliwość dojazdu rowerem do stacji kolejowych, skorzystanie z przejazdu koleją (transport zbiorowy) do centrum Wrocławia, następnie dalszą podróż po Wrocławiu rowerem. Przy stacji w Kątach Wr. zaprojektowano B&R, co umożliwi pozostawienie roweru i dalszą podróż koleją.

Dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu samochodowego nastąpi spadek emisji CO2, pyłów PM 10 oraz ozonu, co w efekcie przeciwdziałać będzie zmianom klimatu i poprawi stan powietrza. Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców bezpośrednich,

  • tj. mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sadkowa, Nowej Wsi Kąckiej, Kątów Wrocławskich, podróżujących do centrum Wrocławia
  • osób przyjeżdżających na teren Gminy Kąty Wrocławskie (np. pracowników, uczniów, turystów),którzy korzystać będą z nowo wybudowanych dróg rowerowych, w trakcie przemieszczania się po w/w miejscowościach.