Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://katywroclawskie.pl Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube.
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
6. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •         cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •         opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •         pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
8. Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich umożliwia komunikację osób głuchoniemych z pracownikami urzędu za posrednictwem tłumacza - więcej informacji na temat sposobu kontaktu znajduje się na stronie - tłumacz osób głuchoniemych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Krasowski, adres poczty elektronicznej: or@katywroclawskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 390 72 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

  •         dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •         wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  •         sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne
Obecnie udostępniamy aplikację mobilną eK@tyWrocławskie. Aplikacja jest dostępna na trzech platformach: Android, iOS, Windows Phone.

Dostępność architektoniczna budynku
Adres siedziby
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od strony południowej budynku. Boczne wejście do urzędu prowadzi do windy zlokalizowanej w wirydarzu. Wejście znajduje się po wschodniej stronie budynku od strony dawnego kościoła ewangelickiego. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu
Wokół urzędu usytuowane są liczne miejsca parkingowe (od poniedziałku do piątku należy dokonać opłaty w parkometrze). W bezpośredniej bliskości wejść do urzędu znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się w przyziemiu budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest zlokalizowana na parterze.
 
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość przyjścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.