Przyjazna szkoła

Tytuł projektu:  Przyjazna szkoła

Beneficjent:  Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0150/21

Całkowita wartość projektu: 315 381,25 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 267 866,25 zł


Cel główny projektu:

"Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 304 uczniów i uczennic (156K i 148 M) uczęszczających do szkół: SP 1 w Kątach Wrocławskich, SP 2 w Kątach Wrocławskich, SP w Małkowicach, SP w Gniechowicach, ZSP w Sadkowie oraz wzrost kompetencji 10 rodziców (9K, 1M) poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów,w tym do uczniów ze spec.potrzebami eduk.i rozwojowymi do 31 grudnia 2022 r.”

Cele szczegółowe

  • Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędnych na rynku pracy
  • Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
  • Realizacja doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów oraz doradztwa dla rodziców/opiekunów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Grupa docelowa: 1051 uczniów (541 dz, 510 ch) i 10(9K, 1M) rodzice/opiekunowie prawni  i 5 Szkół Podstawowych z obszarów gminy Kąty Wrocławskie: SP 1 w Kątach Wrocławskich, SP 2 w Kątach Wrocławskich, SP w Małkowicach, SP w Gniechowicach, ZSP w Sadkowie

Działania: zajęcia dodatkowe, sesje terapeutyczne, wyjazdy edukacyjne,

Oczekiwane rezultaty: zwiększenie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy  u min. 357uczniów (156 dz, 148ch)

Konieczność realizacji przedmiotowego projektu wynika z długotrwałej pandemii COVID-19, która wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki, w tym: pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych.