Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Rozdział 1.
Przedmiot regulaminu
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zwany dalej Regulaminem, ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);
2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez zbieranie i pozbywanie się w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości prowadzą obowiązkowo w opisanym niżej zakresie selektywne
zbieranie i przekazywanie do odbioru odpady komunalne następujących frakcji:
1) odpady z papieru,
2) odpady ze szkła,
3) odpady metali,
4) odpady tworzyw sztucznych,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) odpady niebezpieczne,
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
14) zużyte baterie i akumulatory,
15) tekstylia i odzież.
Załacznik do uchwały Nr XXVI/385/20
Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich
z dnia 24 wrzesnia 2020 r.
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 1
3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji opisanych w ust. 2 należy zbierać oddzielnie
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 1-6 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, przy czym
w zabudowie wielorodzinnej, w której mieszkańcy korzystają z pojemników zbiorczych, należy
je dostarczyć do punktów, w których znajdują się zbiorcze pojemniki do segregacji odpadów.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, jest zobowiązany
do utrzymania czystości i porządku w tej części, w tym uprzątnięcia z terenów stanowiących
ciągi komunikacyjne błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń takich jak w szczególności
opadłe liście oraz odpady pozostawione w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych
zanieczyszczeń, zapewniając wolne przejście dla pieszych, z zachowaniem możliwości
odpływu wody roztopowej do kanalizacji. Pryzm powstałych przy uprzątaniu terenu nie
powinno lokalizować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach
przeznaczonych na kwiaty oraz przy urządzeniach takich jak latarnie, sygnalizatory świateł.
§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie po
spełnieniu poniższych warunków:
1) pojazd jest dopuszczony do ruchu i nie obserwuje się wycieków z instalacji,
2) mycie pojazdu nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej,
3) pojazd myty jest na terenie utwardzonym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
a ścieki trafiają do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego; w szczególności
ścieki takie nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji
deszczowej.
2. Dopuszcza się prowadzenie drobnych napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami
samochodowymi, wyłącznie na utwardzonej i zabezpieczonej przed przenikaniem płynów do
ziemi części nieruchomości, tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są
one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające w wyniku napraw odpady zostaną
niezwłocznie zebrane i zapewni się ich pozbycie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, wymagania
dotyczące rozmieszczania tych pojemników i worków i ich utrzymania oraz wymagania
dotyczące utrzymania miejsc gromadzenia odpadów
§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych, szczelnych, wyłącznie
do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub workach o pojemności odpowiedniej dla ilości
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów.
2. Bioodpady na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
mogą być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
3. Na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 2
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o
łącznej pojemności zapewniającej zbieranie odpadów w ilości odpowiadającej tygodniowym
uśrednionym normom wytwarzania odpadów komunalnych, określonym w § 7 Regulaminu.
5. Na drogach publicznych umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.
§ 7. 1. Łączna dla wszystkich frakcji pojemność minimalna pojemników i worków służących do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, powinna wynikać z następujących
tygodniowych uśrednionych norm wytwarzania odpadów komunalnych:
1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 30 l na jednego mieszkańca,
2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia,
dziecko, pracownika,
3) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
5) dla punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego
pracownika,
7) dla hoteli, internatów, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno przewidziane do
zajmowania łóżko,
8) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każda działkę w okresie od 1 marca do 31
października, a poza tym okresem - 1 l na każdą działkę,
9) dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego
pracownika,
11) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt – co najmniej
10 l na jedno miejsce pochówku.
§ 8. 1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje zbieranie na terenie nieruchomości
wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) odpady z papieru – w przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych w pojemniku
koloru niebieskiego z napisem „papier”, a w przypadku budynków jednorodzinnych w worku
koloru niebieskiego z napisem „papier”,
2) odpady tworzyw sztucznych, metali i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w
przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych w pojemniku koloru żółtego z napisem
„metale i tworzywa sztuczne”, a w przypadku budynków jednorodzinnych w worku koloru
żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
3) odpady ze szkła – w przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych w pojemniku
koloru zielonego z napisem „szkło”, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w worku koloru zielonego z napisem „szkło”,
4) bioodpady - w pojemniku koloru brązowego z napisem „BIO”, a w przypadku przepełnienia
pojemnika w worku koloru brązowego z napisem „BIO”,
5) odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji opisanych w pkt 1 - 4 tj. niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne - w pojemniku koloru czarnego z napisem „ZMIESZANE
ODPADY KOMUNALNE”.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oznaczają worki, w których przekazują odpady,
o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3 podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, naklejką
z indywidualnym kodem kreskowym, służącym weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązku
selektywnej zbiórki tych odpadów oraz prawidłowości danych zawartych w deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 3
3. Pojemniki do zbierania bioodpadów i zmieszanych odpadów komunalnych na
nieruchomościach zamieszkałych są wyposażone w transponder RFID (chip), służący do
weryfikacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Przydomowy kompostownik, o którym mowa w § 6 ust. 2 jest pojemnikiem przeznaczonym
do gromadzenia bioodpadów lub pryzmą, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 300
litrów. W kompostowniku należy zapewnić dostęp tlenu do przetwarzanych odpadów.
5. Kompostowaniu poddaje się bioodpady stanowiące części roślin, z wyłączeniem takich
bioodpadów, których skład lub pochodzenie mogą powodować zanieczyszczenie kompostu
lub spowolnienie procesu kompostowania. W szczególności nie poddaje się kompostowaniu
bioodpadów zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi dla środowiska, odpadów
pochodzenia zwierzęcego, w tym odpadów kuchennych i spożywczych pochodzenia
zwierzęcego oraz nierozdrobnionych gałęzi.
6. Lokalizacja kompostownika musi spełniać warunki określone w § 36 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. w Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
Kompostownik nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę.
§ 9. 1. Pojemniki na odpady należy ustawić na terenie nieruchomości z której zbierane są
odpady, lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł
prawny, w miejscach utwardzonych, łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników
podmiotu uprawnionego do odbioru, umożliwiających swobodny transport pojemników, nie
powodując jednocześnie uciążliwości dla osób trzecich.
2. Kosze uliczne wykonane z materiałów niepalnych, o konstrukcji zabezpieczającej odpady
przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem, należy ustawiać w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz
na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego,
tak by nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 10. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na nieruchomości, w tym odpadów
zbieranych selektywnie, winno być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i środowiska oraz nienaruszający norm sanitarnych.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) zapewnienie szczelności pojemników,
2) zabezpieczenie pojemników przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta,
3) utrzymywanie pojemników w czystości.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia miejsc gromadzenia odpadów
z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza
pojemnikami i workami. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być zabezpieczone przed
zalewaniem odpadów komunalnych przez wody opadowe lub roztopowe oraz przed dostępem
osób trzecich.
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 4
Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości
§ 11. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów
swobodny dostęp do pojemników, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w przeznaczonych do
tego odpowiednich pojemnikach, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, w
wyznaczonym terminie,
3) odpady komunalne zebrane selektywnie w odpowiednich pojemnikach lub workach należy
wystawić do odbioru w wyznaczonym przez podmiot uprawniony terminie lub dostarczyć do
zbiorczych punktów segregacji odpadów lub punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać na zasadach określonych w
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. w
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego
sprzętu bądź do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
6) zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
8) odpady budowlane poza placem budowy należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach
przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych, a następnie przekazać podmiotowi
uprawnionemu,
9) usuwanie odpadów budowlanych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu
pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości, zabronione jest usuwanie odpadów
budowlanych zmieszanych z innymi odpadami,
10) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać
je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy lub punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
11) odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
12) zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 5
i w wybranych placówkach oświatowych na terenie gminy lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
13) zużyte akumulatory należy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich zbierania lub
recyklingu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
14) tekstylia i odzież należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
15) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony mogą być wystawione w terminie
podanym przez podmiot uprawniony (w czasie tzw. „wystawki”), na chodnik przed wejściem
na teren nieruchomości lub dostarczone do oznakowanego kontenera przeznaczonego do
tego celu.
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jest
zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z tej nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni
powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby,
jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
§ 12. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych:
1) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) należy pozbywać się z terenu
nieruchomości w uzgodnione z podmiotem uprawnionym stałe dni tygodnia, nie rzadziej niż
raz na 2 tygodnie, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, zgodnie z harmonogramem odbioru, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie należy pozbywać się z terenu
nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem odbioru, nie
dopuszczając jednak do ich przepełnienia. W okresie od kwietnia do października bioodpady,
stanowiące odpady komunalne, usuwane są nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, zgodnie z harmonogramem odbioru, nie dopuszczając do przepełnienia
pojemników lub worków, w których są zbierane,
3) kosze uliczne ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy
opróżniać nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do ich przepełnienia,
4) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 6
§ 13.1. Gmina będzie podejmowała działania w celu:
1) ograniczenia masy powstających odpadów komunalnych,
2) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ze szczególnym
uwzględnieniem ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska,
3) zwiększenia poziomów recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz
papieru i tektury,
4) zwiększania poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form
odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych.
2. Gmina zachęca do kompostowania zbieranych selektywnie odpadów ulegających
biodegradacji w przydomowych kompostownikach na nieruchomościach zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi.
3. Gmina podejmować będzie działania edukacyjne w temacie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami.
Rozdział 6.
Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 15. 1. Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli wszystkich zwierząt
domowych:
1) stały dozór nad posiadanymi zwierzętami,
2) usuwanie przez właścicieli lub opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym
nieczystości te, umieszczone w szczelnych torebkach mogą być wrzucane do pojemników na
odpady komunalne,
3) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 16. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej,
wielorodzinnej, jednorodzinnej szeregowej i zwartej oraz innej, przeznaczonej na funkcje
mieszkaniowe, a nie związanej z produkcją rolniczą, zakazuje się prowadzenia hodowli i
utrzymania zwierząt gospodarskich.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej zakaz
określony w ust. 1 nie dotyczy królików i drobiu oraz pszczół miodnych.
3. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta, o których mowa w ust. 2 na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązani są spełnić następujące wymagania:
1) teren, gdzie utrzymywane są zwierzęta gospodarskie powinien być ogrodzony w sposób
uniemożliwiający ich wydostanie oraz uwolnienie przez osoby nieuprawnione,
2) zwierzęta nie mogą być wypuszczane poza teren ogrodzony,
Id: 581C86C3-EFCC-4A4A-B482-312945C27EF9. Podpisany Strona 7
3) pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości,
4) hodowla i utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla
otoczenia oraz osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.
§ 17. Na terenie miasta Kąty Wrocławskie zabrania się utrzymywania i hodowania zwierząt
gospodarskich w tym drobnego inwentarza na ulicach: Rynek i przyległych tj. Sikorskiego,
Świdnicka, Okulickiego, Kościuszki, Barlickiego, Norwida, Kościelna, Strażacka.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 18. Nakłada się obowiązek wykonywania deratyzacji na terenie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej w okresie wiosny i jesieni, a w przypadku pojawienia się populacji gryzoni także
w innych terminach.