Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych

 

w ramach Działania nr 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania nr 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT WROF Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby

Tytuł projektu:

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

Cel Projektu

Celem projektu jest ochrona i zachowanie trwałości ekosystemów wraz z elementami edukacji

ekologicznej na terenie Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich.

Przedmiot projektu

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się:

- wykonanie tablic edukacyjnych i informacyjnych – 42 szt.

- wykonanie ścieżki zmysłów

- wykonanie nowych nasadzeń

- przecięcie podszytu, w tym zadrzewienia w złym stanie technicznym

- pielęgnacja istniejących drzew – wycięcie obumarłych konarów

- wycięcie drzew będących w złym stanie i zagrażających użytkownikom parku

- uporządkowanie zieleni wokół krzyża (przesadzenie roślin)

- odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza w centralnej części działki z częściowym

pogłębieniem istniejącego zbiornika i rowu

 

Efekty realizacji projektu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba wspartych form ochrony przyrody – 2 szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 11,25 ha

 

Wartość całkowita Projektu wynosi 1 002 600,91 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 798 890,28 PLN, co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.