Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne

Gmina Kąty Wrocławskie wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

w ramach Działania nr 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania nr 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT WROF Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby

Tytuł projektu:

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne

 Cel Projektu

Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z wykorzystaniem i udostępnianiem lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo - obszary starorzecza rzeki Bystrzycy jako korytarza ekologicznego, a także obszar Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, w tym obszar NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”.

Przedmiot projektu

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się:

- wykonanie nawierzchni parkingu dla 23 samochodów osobowych wraz z zatoką do parkowania autokaru wraz z peronem przystankowym dla osób wysiadających z kostki brukowej oraz krawężników betonowych,

- wykonanie nowych nawierzchni istniejących ścieżek z tłucznia kamiennego i obrzeży betonowych oraz chodnika z kotki brukowej,

- wykonanie toalety publicznej wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz elektroenergetycznej

- wykonanie miejsca punktu poboru – poidełka (z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego)

- wykonanie wiat rekreacyjnych z wyposażeniem (5 wiat rekreacyjnych i 1 wiaty dużej) oraz 2 miejsc postojowych dla rowerów

- wyposażenie wiat w 15 ławostołów i 12 ławek

- wykonanie koszy na odpady stałe – 18 szt.

- wykonanie tarasu widokowego oraz dwóch przejść drewnianych w formie mostków

- wykonanie 12 latarni oraz instalacja brakującej oprawy oświetleniowej w istniejącym słupie

- usuniecie istniejącego ogrodzenia z siatki przy parkingu

- rozbiórka istniejących obiektów małej architektury – ławki

- rozbiórka fragmentu istniejących betonowych elementów na terenie działki nr 6/1

 

Efekty realizacji projektu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba wspartych form ochrony przyrody – 2 szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 11,25 ha

 

Wartość całkowita Projektu wynosi 3 395 325,00 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 761 777,44 PLN, co stanowi 65,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.