Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach

Gmina Kąty Wrocławskie wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych

 

w ramach Działania nr 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania nr 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT WROF Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach

 

Cel Projektu

Celem projektu jest wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne, służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenie gminy Kąty Wrocławskie poprzez rewitalizację, w tym budowę małej architektury na terenie parku gminnego w Pietrzykowicach.

Przedmiotem projektu

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się:

- Budowę bramy wejściowej

- Budowę utwardzenia przy wejściu

- Budowę zadaszenia – ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2

- Wykonanie alei głównej Parku

- Wykonanie nawierzchni trawiastej utwardzonej

- Wykonanie ścieżki brukowanej

- Wykonanie alejek parkowych

- Budowę Punktu widokowego

- Montaż siłowni zewnętrznej – 3 urządzenia

- Montaż urządzeń dla dzieci – 3 urządzenia

- Montaż ławek parkowych - 15 sztuk

- Budowę wewnętrznej linii zasilającej energetycznej i latarni parkowych (15 sztuk)

- Budowę wiaty dużej o pow. 62 m2

- Budowę wiaty małej o pow. 30 m2

- Budowę mostku kamiennego

- Budowę mostku drewnianego

- Remont istniejącego przepustu

- Montaż utwardzenia przy istniejącym dopływie

- Remont brzegu istniejącego kanału

- Budowa murowanej obudowy toalety tymczasowej

- Nasadzenia

Zaplanowano też wyposażenie dodatkowe: kosze na śmieci, stojak na rowery.

 

Efekty realizacji projektu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Długość utworzonych szlaków turystycznych – 0,5 km

WSKAŹNIKI REZULTATU

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 3,38 ha

 

Wartość całkowita Projektu wynosi 2 133 435,00 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 463 275,00 PLN, co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.