Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

logo UE

Gmina Kąty Wrocławskie wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
w celu rewitalizacji zdegradowanych obszarów

 

w ramach Działania nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów –ZIT WrOF Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

 

Cel Projektu

Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych przebudowywanym obiektom.

Przedmiotem projektu

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa (wraz z elementami termomodernizacji) budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Projekt stanowi I etap szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszaru Rynku.

Zakres projektu obejmuje remont i przebudowę dawnego budynku kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na dz. nr 73 AM13 obręb Kąty Wrocławskich Budynek pełnił dotychczas funkcję handlowo-usługową (parter) z Regionalną Izbą Pamięci (piętro). Projekt zmienia istniejącą funkcję budynku na parterze, adaptując go do potrzeb biblioteki. Piętro budynku zachowuje swą dotychczasową funkcję. W ramach projektu zagospodarowany zostanie plac przyległy do przebudowywanego budynku dawnego kościoła. Prace obejmą przebudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni. Wykonane zostaną elementy małej architektury m. in. siedziska, witryny informacyjne.

 

Efekty realizacji projektu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - 0,09 ha

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami -  1 szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 5 etatów

 

Wartość całkowita Projektu wynosi 4 257 544,74 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 2.915.718,05 w tym z UE: 2.526.903,80 PLN, co stanowi 64,99% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu oraz z budżetu państwa 388.814,25 zł, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zdjęcie remontu

zdjęcie remontu