Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9A w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Tytuł projektuRozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9A w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.12.04.00-IZ.00-02-447/22

Całkowita wartość projektu: 2.900.000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania : 2.415.700,00 zł

Cel Projektu

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest długoterminowa integracja ze społeczeństwem Dolnego Śląska osób przybyłych w wyniku wojny w Ukrainie. Tak sformułowany cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej 12 REACT EU/(EFRR), a także celem działania 12.4. „Inwestycje społeczne - długoterminowa integracja”. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie rozbudowy budynku przedszkola w Smolcu o dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Dzięki stworzeniu dodatkowych miejsc możliwe będzie przyjęcie do przedszkola również dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny w Ukrainie.