Wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2016 r.

1. Projekt zgłoszony do Działania 4.3 Dziedzictwo Kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF)

Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu".

Całkowita wartość projektu: 5 161 834,21 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 496 781,63 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 2 279 569,43 zł

 

 

2. Projekt zgłoszony do Działania 5.2 System transportu kolejowego (tryb pozakonkursowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF)

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny

(Projekt realizowany w partnerstwie. PKP PLK S.A. – Lider Projektu, Gmina Kąty Wrocławskie - Partner)

Całkowita wartość projektu: 5 916 000,00 zł (Kąty Wrocławskie – 750 000,00 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 088 292,68 zł (Kąty Wrocławskie – 518 292,69 zł)

Projekt wpisany na listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020

 

 

3. Projekt zgłoszony do Działania 2.1. E-usługi publiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”

Całkowita wartość projektu: 11 453 319,81 zł (Kąty Wrocławskie – 2 306 000,00 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 9 724 985,93 zł (Kąty Wrocławskie – 1 949 764,07 zł)

Przyznano dofinansowanie w wysokości 9 724 985,93 zł ( Kąty Wrocławskie - 1 949 764,07 zł)

 

 

4. Wnioski zgłoszone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2016 dotacji celowej na prace konserwacyjne, restauratorskie lub roboty budowlane

Pomnik z rzeźbą św. Jana Nepomucena w Małkowicach

Całkowita wartość projektu: 31 385,91 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł

 

Pomnik z rzeźbą św. Jana Nepomucena w Kątach Wrocławskich

Całkowita wartość projektu: 30 806,83 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania

 

 

5. Wnioski zgłoszone do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018

Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 132 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania

  

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Całkowita wartość projektu: 991 177,21 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 327 088,48 zł

Nie przyznano dofinansowania

  

Budowa Sali gimnastycznej w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Całkowita wartość projektu: 1 824 857,87 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 602 203,09 zł

Nie przyznano dofinansowania

 

 

6. Projekt zgłoszony do Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 „Internet do usług! Poznaję, rozumiem, korzystam”

(Projekt realizowany w partnerstwie. Fundacja Fundusz Współpracy – Lider Projektu, Gmina Kąty Wrocławskie – Partner)

Całkowita wartość projektu: 14 791 427,80 zł (Kąty Wrocławskie – 35 000,00 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 13 756 279,80 zł (Kąty Wrocławskie – 35 000,00 zł)

Nie przyznano dofinansowania

  

 

7. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Budowa boiska z nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kąckiej

Całkowita wartość projektu: 71 766,39 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł

 

 

8. Projekt zgłoszony do Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym

(Projekt realizowany w partnerstwie.  Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. – Lider Projektu, Gmina Kąty Wrocławskie - Partner)

Całkowita wartość projektu: 3 661 792,00 zł     (Kąty Wrocławskie – 106 926,67 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 025 568,20 zł     (Kąty Wrocławskie – 90 887,67 zł)

Przyznano dofinansowanie w wysokości 2 787 568,20 zł 

 

 

9. Projekt zgłoszony do Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF

(Projekt realizowany w partnerstwie.  Gmina Wrocław – Lider Projektu, Gmina Kąty Wrocławskie - Partner)

Całkowita wartość projektu: 4 902 478,45 zł     (Kąty Wrocławskie – 320 978,87 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 657 354,53 zł     (Kąty Wrocławskie – 304 929,92 zł)

Nie przyznano dofinansowania

 

 

10. Projekt zgłoszony do Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie - podniesienie efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Całkowita wartość projektu: 3 044 287,85 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 898 262,74 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 898 262,74 zł

 

 

11. Projekt zgłoszony do Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

Całkowita wartość projektu: 2 882 321,93 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 561 518,05 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 561 518,05 zł12. Projekt zgłoszony do Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu.

Całkowita wartość projektu: 2 271 121,81 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 880 762,54 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 880 762,54 zł


13. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2017 rok

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Gniechowice – Stary Dwór

Całkowita wartość projektu: 1 031 942,52 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 201 800,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 201 800,00 zł