Wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2017 roku.

1. Projekt zgłoszony do Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne

Całkowita wartość projektu: 3 058 977,54 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 248 980,99 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 248 980,99 zł2. Projekt zgłoszony do Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF) 

Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach

Całkowita wartość projektu: 1 040 455,47 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 707 963,95 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 707 963,95 zł3. Projekt zgłoszony do Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap I - Zabrodzie

Całkowita wartość projektu: 5 967 535,93 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 999 267,00 zł

Nie przyznano dofinansowania4. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu

Całkowita wartość projektu: 435 751,45 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł5. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie  realizacji:


a)  Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Mokronos Górny

Całkowita wartość projektu: 11 536 086,58 zł

Wnioskowana kwota pożyczki 6 133 459,09 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 044 486,36 zł

Przyznano pożyczkę w kwocie 6 133 400,00 zł oraz dotację w kwocie 2 044 400,00 zł

 

b)  Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap I - Zabrodzie

Całkowita wartość projektu: 5 021 463,16 zł

Wnioskowana kwota pożyczki 2 489 642,70 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 829 880,90 zł

Przyznano pożyczkę w kwocie 2 489 600,00 zł oraz dotację w kwocie 829 800,00 zł6. Projekt zgłoszony do Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF)

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

Całkowita wartość projektu: 4 257 544,74 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 526 903,80 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 2 526 903,80 zł7. Projekt zgłoszony do Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

Całkowita wartość projektu: 24 458 000,00 zł (Gmina Kąty Wrocławskie – 1 517 000,00 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 717 900,00 zł (Gmina Kąty Wrocławskie – 1 279 250,00 zł)

Przyznano dofinansowanie w wysokości 20 717 900,00 zł (Gmina Kąty Wrocławskie – 1 279 250,00 zł)
8. Projekt zgłoszony do programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni „Dolnośląski Delfinek” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich , wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowita wartość projektu: 9 452 097,00 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 250 000,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 250 000,00 zł 9. Projekt zgłoszony do Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki  

Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich , wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowita wartość projektu: 9 452 097,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 563 230,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 563 230,00 zł10. Projekt zgłoszony do Działania 5.2 System transportu kolejowego (tryb pozakonkursowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF)

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny

(Projekt realizowany w partnerstwie.  Lider Projektu - PKP PLK S.A., Partner - Gmina Kąty Wrocławskie)

Całkowita wartość projektu: 5 916 000,00 zł (Kąty Wrocławskie – 750 000,00 zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 088 292,68 zł (Kąty Wrocławskie – 518 292,69 zł)

Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.11. Projekt zgłoszony do Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT WrOF)

Nowa szkoła – nowe możliwości

(Projekt realizowany w partnerstwie. Lider Projektu - Fundacja Fabryka Marzeń, Partner - Gmina Kąty Wrocławskie, Szkoła objęta projektem – Szkoła Podstawowa w Sadkowie)

Całkowita wartość projektu: 719 925,00 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 691 525,00 zł 

Przyznano dofinansowanie w wysokości 683 928,75 zł