Sesja Rady Miejskiej

Data wydarzenia: 
02/25/2021 - 09:00
Adres wydarzenia: 

online https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/491/rada-miejska-w-katach-wroclawskich.htm 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zwołuję Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w formie wideokonferencji.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Sprawozdania z prac komisji.

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Kąty Wrocławskie za rok 2020.

7. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej za IV kwartał 2020r.

8. Pytania radnych i mieszkańców.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

9.1  sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

9.2 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 – 2037,

9.3  w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

9.4 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/448/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9.5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Polnej i Laurowej,

9.6 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,

9.7 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Gminny Klub Seniora+ na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,

9.8 w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,

9.9 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krzeptów,

9.10                 w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora oraz udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu,

9.11                 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,

9.12                 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,

9.13                 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław,

9.14                 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 grudnia 2020 r. dotyczącej niewykreślania z budżetu Gminy na rok 2021 zadania „Po drodze z klimatem – projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu”,

9.15                 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczącej realizacji zakupu gruntu i budowy terenu rekreacyjnego w Smolcu przy ul. Śliwkowej,

9.16                 w sprawie przekazania petycji mieszkańców  Smolca i okolic,  podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

10. Odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Organizator: 

Rada Miejska w Kątach Wr.