Sesja Rady Miejskiej

Data wydarzenia: 
10/28/2021 - 09:00
Adres wydarzenia: 

Sala Lustrzana, GOKiS Kąty Wroclawskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372), zwołuję Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 października 2021 r. o godz. 9:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja Burmistrza MiG z analizy oświadczeń majątkowych osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2021 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2020/2021.  
8. Pytania radnych i mieszkańców.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
9.1 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich,
9.2 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
9.3 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2029,
9.4 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
9.5 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czerńczyce -  ulica Orla,
9.6 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionna – ulica Wołyńska,
9.7 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec – ulica Kozia,
9.8 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec – ulica Promienna,
9.9 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków – ulica Boiskowa,
9.10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny,
9.11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej,
9.12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022,
9.13 o zmianie uchwały nr XVII/253/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
9.14 o zmianie uchwały nr XVII/254/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
9.15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/527/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
10. Odpowiedzi  na pytania radnych i mieszkańców.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
Organizator: 

Rada Miejska