Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do gminnych placówek oświatowych oraz gminnego żłobka

01/02/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do gminnych placówek oświatowych oraz gminnego żłobka

W marcu 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.

Nabór do gminnych placówek w 2023 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie dostępny na stronie https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Rodzice / prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia drukarki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice / prawni opiekunowie dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, to w celu rekrutacji rodzic / prawny opiekun musi złożyć dokumenty papierowe w placówce pierwszego wyboru. Wzór wniosku/zgłoszenia dostępny jest w placówce do której rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko. 

Komisja rekrutacyjna/ dyrektor żłobka może wezwać rodzica/ prawnego opiekuna w formie elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica (jeśli rodzic/opiekun prawny podczas wypełniania wniosku w systemie podał prawidłowy adres e-mail).

Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata.

Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku 2016), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2017), które w roku szkolnym 2022/2023 realizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia w systemie rekrutacji, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły.

Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od siódmego roku życia do ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2017) mogą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach lub szkołach podstawowych tzw. „zerówkach”. Na terenie gminy Kąty Wrocławskie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „zerówki” funkcjonują w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie.

Dzieci czteroletnie (urodzone w roczniku 2019) i pięcioletnie (urodzone w roczniku 2018) mogą zmienić przedszkole – obowiązuje rekrutacja.

Dzieci trzyletnie (urodzone w roczniku 2020) rozpoczynają wychowanie przedszkolne.

Rekrutacji do gminnego żłobka podlegają dzieci, które na dzień 1 września 2023 roku ukończyły lub ukończą co najmniej 20 tydzień życia.

 

Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne dostępne będą na stronie elektronicznej rekrutacji - https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Zarządzenie nr 1345/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie

https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1345-2023-burmistrza-miasta-i-gminy-katy-wroclawskie-z-dnia-18-stycznia-2023r-w


Załącznik: 
Autor: 
Anna Sowa