Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Art. 2. [Pojęcie zarządzania kryzysowego]

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Art. 3. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Aktualności:

Ostrzeżenia meteorologiczne

https://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true#osmet=true&oshyd=false&pronieb=false&roadwarn=false&pnzh=false&model=alaro4k0&loc=51.030758,16.769051,6.75

Ostrzeżenia hydrologiczne

https://meteo.imgw.pl/dyn/?oshyd=true#osmet=false&oshyd=true&pronieb=false&roadwarn=false&pnzh=false&model=alaro4k0&loc=51.030758,16.769051,7

Mapa pogodowa Polski

https://www.imgw.pl/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=165

Prognoza jakości powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=dolnoslaskie

Ostrzeżenia i alarmy 

Procedury wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (plik PDF)

Komunikaty ostrzegawcze i sygnały alarmowe (plik PDF) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (PDF)

Bądź Gotowy! Poradnik na czas kryzysu i wojny (plik PDF)

 

Kontakt

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Tel. 71 390 72 33

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tel. 71 390 51 76

Tel.  71 390 72 08

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Tel. 71 368 25 11

Fax: 71 340 65 95

Email: czkw@duw.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – SKKM PSP we Wrocławiu

Tel. +48 71 770 22 31

Tel. +48 71 770 22 32

Tel. +48 71 770 22 33

Fax: +48 71 770 23 96

Fax: +48 71 770 23 97

Email: skkm@kmpsp.wroclaw.pl