Ankieta dotycząca źródeł niskiej emisji

19/11/2021

Ankieta dotycząca źródeł niskiej emisji

Program ochrony powietrza przyjęty Uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

Zgodnie z zapisami w pkt 1.10.2. Harmonogramu rzeczowo-finansowego Programu ochrony powietrza gmina jest zobowiązana do wykonania tego zadania w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Celem przeprowadzenia przedmiotowej inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistej ilości kotłów na paliwo stałe na terenach nieobjętych zasięgiem sieci centralnego ogrzewania.

W związku z powyższym, dnia 08 listopada 2021 r. do Sołtysów Sołectw znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie została wysłana ankieta dotycząca źródeł spalania paliw wraz z prośbą o jej przekazanie mieszkańcom. Ankieta jest dostępna w załączniku poniżej, w biurze obsługi Klienta i w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Uzupełnione ankiety należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r. u Sołtysów, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu lub wysłać drogą elektroniczną na adres: osir@katywroclawskie.pl  

 

Złożenie powyższej ankiety nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przez stronę internetową:  https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, Kąty Wrocławskie (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/). Na wysłanie deklaracji właściciele budynków już istniejących mają 12 miesięcy (01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.). W przypadku nowo powstałych obiektów właściciele mają obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Autor: 
Magdalena Matysek