Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego"

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego"

logo Dolny Śląsk

Informacja


Na podstawie art. 30, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu dokumentu. Z treścią projektu Programu można zapoznać się:
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka „Ochrona Środowiska” → pkt 6. Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje → pkt 6. Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego → pkt 2. Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego;
- w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. nr 032, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek, 7.30-15.30).
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 r. pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lab@ek-kom.pl.
Zgodnie z art. 41 ustawy OOŚ uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Jednocześnie informuję, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt Programu. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, 50-413 Wrocław, sala 122, I piętro.

Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Maciej Hałucha

logo UMWD

Załącznik: 
Data publikacji: 
05/07/2019 - 13:15
Autor:
Andrzej Krysmalski
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?