Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r. 
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Cel zadania publicznego:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoba zaangażowana na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będzie czasem dla siebie, który będzie mogła przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie
z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

III. Zadania do realizacji:

1.Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w formie usługi opieki wytchnieniowej.

2.Zakres zadania obejmuje:

Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

a). utrzymywanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę niepełnosprawną oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, zapewnienie bezpiecznego otoczenia do poruszania się;

b). utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego przez osobę niepełnosprawną, dbanie o higienę żywności;

c). zmiana bielizny pościelowej,

d). zakup leków, podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego,
a następnie bieżące rozliczanie się z osobą objętą pomocą;

e). przygotowanie posiłków, uwzględniających zalecane diety,

f). pomoc przy spożywaniu posiłków, bądź karmienie osoby niepełnosprawnej,

g). palenie w piecu, przynoszenie drewna, węgla wyłącznie do pomieszczeń użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

3. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

a). organizowanie spacerów;

b). podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym;

c). nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.

IV. Forma zlecenia realizacji zadania: powierzenie.

V. Informacja o wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2020 r. wynosi 72.000,00 zł, liczba godzin usług 1.800. Planowany całkowity koszt realizacji zadania 90.000,00 zł.

Podana wysokość dotacji dla zadania jest wartością szacunkową i dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób, godzin i dni. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin i dni faktycznie zrealizowanych usług opieki wytchnieniowej na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie.
W związku z tym kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Podana szacunkowa wysokość dotacji dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

VI. Zasady przyznawania dotacji:

1.W konkursie ofert na realizację zadania publicznego mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
o ile ich statut przewiduje realizację w/w zadania.

2.Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

3.Powierzenie wykonania zadania oraz jego finansowanie następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.

4.Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

5.W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy Oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane
realizacją zadania.

6.Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

7.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Gminą Kąty Wrocławskie.

VII.  Sposób przygotowania oferty:

1.Ofertę należy sporządzić wyłącznie na wzorze oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.Formularz oferty winien być czytelnie i kompletnie wypełniony. Rubryki oferty niewypełnione powinny być przekreślone lub wypełnione opisem „nie dotyczy”,
a treść złożonych oświadczeń powinna być jednoznaczna. Wymagane jest wypełnienie tabeli na temat informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

3.Nieczytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy uzupełnić pieczęcią imienną umożliwiającą identyfikację imienia, nazwiska
i funkcji w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu.

4.W formularzu oferty należy wpisać koszt jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej
w formie pobytu dziennego.

5.Do oferty należy dołączyć:

a). statut;

b).kalkulację kosztów jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej zawierającą co najmniej wynagrodzenie osób bezpośrednio świadczących usługi, narzuty na wynagrodzenia osób bezpośrednio świadczących usługi, wynagrodzenia pracowników obsługi zadania, narzuty na wynagrodzenia pracowników obsługi zadania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty eksploatacyjne i administracyjne.

6.W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, każda jego strona powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

7.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

8.Oferta stanowi integralną część umowy.

9.Sporządzając kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego należy mieć na uwadze, że z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty związane
z realizacją zadania publicznego.

10.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11.Oferent przedłoży informację o wcześniejszej działalności organizacji w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

VIII. Terminy i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową, przepisami prawa oraz Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

2.Termin realizacji zadania obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty realizacji zadania publicznego poniesione od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

4.Odbiorcami zadań publicznych będą członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj:

a).opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego będzie realizowana
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
w formie usługi opieki wytchnieniowej, w godzinach od 7.00 do 20.00 łącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi;

b).zleceniodawca przyjmuje, że 1 godzina usługi opieki wytchnieniowej równa się 1 godzinie zegarowej tj. 60 minut. Do tego czasu nie wlicza się dojścia lub dojazdu do miejsca wykonywania usług;

c).opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego na jedną osobę niepełnosprawną nie może przekroczyć 120 godzin.

d).podana w ofercie cena za 1 godzinę usługi opieki wytchnieniowej będzie obowiązywała bez względu na dzień tygodnia, w którym usługa będzie świadczona włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi;

e).usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana po pisemnym uzgodnieniu
z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Liczba godzin zrealizowanej usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć liczby godzin zleconych do realizacji;

f).podmiot realizujący zadanie umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje/umiejętności;

g).podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby rzeczowe i kadrowe konieczne do realizacji zadania tj.:

- zatrudniać kadrę gwarantującą prawidłową realizację usługi opieki wytchnieniowej;

- zapewnić koordynatora, który będzie sprawował bezpośredni merytoryczny nadzór nad realizacją usługi opieki wytchnieniowej;

- osoby świadczące usługę opieki wytchnieniowej zobowiązane będą do legitymowania się dokumentem ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i telefonem organizacji pozarządowej lub podmiotu realizującego zadanie publiczne.

h).podmiot realizujący zadanie będzie posiadać w dniu podpisania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania publicznego;

i).podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany do:

- realizacji czynności wskazanych przez podmiot zlecający zadanie u osoby objętej usługą opieki wytchnieniowej w łącznym czasie świadczenia usługi oraz w zakresie określonym
w zleceniu;

- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji świadczonej usługi opieki wytchnieniowej
w sposób określony w umowie, a w szczególności: karty wykonania usługi opieki wytchnieniowej, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020;

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia przechowywanej dokumentacji przed dostępem do niej osób nieupoważnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- przechowywania wytworzonej dokumentacji przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania;

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zleconego zadania;

- stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

5.Oferent nie może zlecać całości lub części powierzonego zadania podmiotom trzecim.

IX Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 15.30.

2.Przedstawiciele podmiotów uprawnionych składają pisemne oferty na realizację zadania wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080  Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klienta /na parterze budynku/ lub za pośrednictwem poczty.

3.Oferent winien jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
w niej informacji.

5.W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta
 i Gminy w Kątach Wrocławskich, a nie data stempla pocztowego.

6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

X Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie powoła Komisję konkursową.

2.Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym oraz je opiniuje.

3.Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności oferty.

4.Oferta jest kompletna jeżeli:

a).dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i spełniają one wymogi ważności;

b).wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

5.Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych podlega odrzuceniu.

6.W drugim etapie postępowania konkursowego, w którym dokonuje się oceny złożonych ofert pod względem merytorycznym, biorą udział oferty, które w pierwszym etapie postępowania konkursowego spełniły wymogi formalne ogłoszonego konkursu.

7.Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

a). możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta w tym doświadczenie
w realizacji tego typu zadań;

b). zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów,

c). zasadność i rzetelność określenia kosztów zadania – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania,

d). zgodność oferty z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz zapisami statutowymi organizacji.

8.Komisja konkursowa może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty, osoby wyznaczone w ofercie do składania wyjaśnień, w ciągu 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

9.Komisja konkursowa rekomenduje Burmistrzowi podmiot wybrany do dofinansowania oferty.

10.Decyzję o wyborze oferty podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

11. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez członków Komisji konkursowej.

12.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:

a). w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,

b). na stronie i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,

c). na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

13.Konkurs podlega unieważnieniu, jeżeli:

a). nie złożono żadnej oferty;

b). żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

14.Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

15.Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłasza się w sposób przewidziany przy ogłaszaniu wyników konkursu.

16.Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi.

17.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Data publikacji: 
20/07/2020 - 15:25
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?