Segregacja odpadów odpowiedzią na rosnące koszty wywozu

09/02/2024

Segregacja odpadów odpowiedzią na rosnące koszty wywozu

W związku z wzrastającymi kosztami funkcjonowania systemu wywozu odpadów, a przede wszystkim rosnącymi cenami odbioru frakcji „zmieszane” oraz koniecznością sprostania unijnym przepisom (zmniejszeniu liczby odpadów niesegregowanych), Gmina Kąty Wrocławskie zdecydowała się na wprowadzenie doraźnych kontroli odpadów w gospodarstwach domowych. Będą one weryfikowane pod względem prawidłowości segregacji odpadów oraz rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów względem liczby mieszkańców zgłoszonych w deklaracji odpadowej dla danej posesji.

Takie działania pozwolą uszczelnić system zarówno pod kątem liczby osób uiszczających opłaty, jak i właściwej segregacji. Biorąc pod uwagę fakt, że frakcja odpadów zmieszanych nadal stanowi ponad połowę wszystkich odbieranych nieczystości z terenu gminy, a stawka za odbiór tony takich odpadów wynosi już 1.132 zł i rośnie, zmniejszenie ilości ich wytwarzania, realnie przełoży się na całościowy koszt usługi związanej z wywozem odpadów. Jednocześnie prawidłowa segregacja pozwoli uniknąć kar nałożonych na gminę, w wyniku niewypełniania unijnych dyrektyw dotyczących recyklingu.

W przypadku, gdy podczas kontroli w odpadach zmieszanych znalezione zostaną odpady z innych frakcji (papier, szkło, plastik, bioodpady pochodzenia roślinnego itd.), na pojemniku zostanie umieszona specjalna naklejka. Odpady zostaną odebrane, ale fakt braku odpowiedniej segregacji zostanie odnotowany i może narazić mieszkańca na odpowiedzialność w postaci podwójnej opłaty miesięcznej za odbiór odpadów tj.: kwoty 74 zł./osobę.

Dodatkowo, pojazdy odbierające odpady mają zainstalowane systemy wagowe, które przy każdym odbiorze, odczytują wagę danego pojemnika na odpady ZMIESZANE I BIO. Dane takie powalają na weryfikację złożonych deklaracji pod kątem rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów,  a co za tym idzie liczby osób zamieszkujących realnie daną posesję. Odnotowywane w wyniku takiej kontroli znaczne przekroczenia przyjętych limitów wskazywać będą na fakt przebywania w danej nieruchomości nieproporcjonalnej liczby osób względem złożonej deklaracji odpadowej.  W przypadku stałych przekroczeń deklaracja taka będzie weryfikowana indywidualnie, a w konsekwencji – podobnie jak przy braku selektywnej zbiórki - może to narazić mieszkańca na nałożenie podwójnej opłaty miesięcznej za odbiór odpadów.

Warto podkreślić, że w  przypadku naszej gminy przyjęty limit liczby odpadów zmieszanych na jednego mieszkańca wynosi 20 kg/msc, co jest wskaźnikiem i tak większym o 13% w stosunku do - przyjętego jako wskaźnik bazowy - ogólnokrajowego wskaźnika GUSowskiego. W ramach aktualnej kontroli ważenia pojemników, przyjęty został jeszcze większy limit bo aż 50 kg/msc na osobę. Mamy nadzieję, że takie działania w krótkiej perspektywie pozwolą zmniejszyć zakres nadużyć (rekordowe przekroczenia limitów na terenie gminy sięgały nawet 800 kg śmieci na miesiąc z posesji). Podniosą one również świadomość mieszkańców w zakresie ekologii i recyklingu.

Przypominamy, że deklaracja odpadowa dotycząca liczby osób mieszkających na danej lokalizacji NIE MA ZWIĄZKU z zameldowaniem tych osób. W deklaracji należy zgłosić wszystkie osoby ZAMIESZKUJĄCE daną nieruchomość, a nie wyłącznie tam ZAMELDOWANE.

 

 

Autor: 
Monika Makowska