OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zabudowy wielorodzinnej i powierzchni nowowydzielanych działek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki

13/05/2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zabudowy wielorodzinnej i powierzchni nowowydzielanych działek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

w zakresie zabudowy wielorodzinnej i powierzchni nowowydzielanych działek 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zabudowy wielorodzinnej i powierzchni nowowydzielanych działek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godz. 7:30 – 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie o godz. 1100,

Proces wyłożenia projektu ww planu miejscowego będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Projekt ww planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w terminie wyłożenia na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz https://bip.katywroclawskie.pl/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące wyłącznie zakresu wyłożenia do projektu ww planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@katywroclawskie.pl.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 r.

Autor: 
Ziemowit Folcik