OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i

zdjęcie przedstawia mapy geodezyjne na których leży linijka
17/03/2021

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich uchwały nr XXVIII/396/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej, dla którego wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości składania wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: bok@katywroclawskie.pl, w terminie do dnia 9 kwietnia 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Autor: 
Sławomir Palichleb