Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków oraz wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków oraz wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z:

 • uchwałą Nr XXXIV/448/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej,

 • uchwałą Nr XXIX/387/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków,

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i uzasadnieniami, w dniach od 28.07.2020r. do
  18.08.2020r.
  , w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.katywroclawskie.pl

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się w dniu 31.07.2020r. w Sali GOKIS w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków o godz. 1100;

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2020r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@katywroclawskie.pl opatrzone odpowiednio tematem: „uwaga – mpzp Sadków” lub „uwaga – mpzp Smolec-Jaworowa A”.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektów należy składać do dnia 01.09.2020r. na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, drogą elektroniczną opatrzone odpowiednio tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp Sadków” lub „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp Smolec-Jaworowa A” na adres: urzad@katywroclawskie.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, pokój nr 14 w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Data publikacji: 
16/07/2020 - 12:39
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?