Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ul. Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 s

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ul. Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 s

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV/573/18 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ul. Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ul. Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2081) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 27 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@katywroclawskie.pl.  do dnia 16 lipca 2019 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

telefon: +48 71 390 72 23

Cele przetwarzania danych osobowych: 

•             sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2019.60 ze zm.),zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych

Odbiorcy danych:

•             podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

•             podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).

Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 ze zm.)

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

•             prawo żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą  prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U.2019.60 ze zm.),

•             prawo żądania sprostowania danych osobowych,

•             prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

•             prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/rodo.

Data publikacji: 
16/05/2019 - 08:37
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?