Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 14.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub na adres Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2020  r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  o godz. 1200.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

  2. ustnie do protokołu, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gp@katywroclawskie.pl

w terminie do dnia 4 marca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.katywroclawskie.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Załącznik: 
Data publikacji: 
17/01/2020 - 12:58
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?