Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kronika Kątów"

11/05/2022

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kronika Kątów"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

        W dniu 10 maja 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej na realizację zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie pn. „Kronika Kątów". Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 tj.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 10 , drogą elektroniczną na adres e-mailowy: wok@katwroclawskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, do dnia 18 maja 2022 roku. 

Autor: 
Monika Romańska