OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kąty Wrocławskie

09/05/2024

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich uchwały nr LXXVIII/965/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kąty Wrocławskie

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać za pomocą formularza (GP-07) pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (eBoi – Karty usług – GP-07). Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) na adres: urzad@katywroclawskie.pl.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, o których mowa w ustawie (o pizp), prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Autor: 
Ziemowit Folcik