Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej nr 6

09/11/2023

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej nr 6

Kąty Wrocławskie, 2023-11-09

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm ),

Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej nr 6.

W dniach 4 maja 2023 r., 19 lipca 2023 r., 3 października 2023 r. odbyły się przetargi w wyniku których nie wyłoniono kandydata na nabywcę.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 24,53 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,90 m2 i komórki o pow. 1 m2,wraz z udziałem wynoszącym 11,65% w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 501/1 AM-4 o pow. 987 m2, KW WR1S/00028764/2.

Przeznaczenie w planie  zagospodarowania  przestrzennego: tereny istniejącego
i projektowanego zainwestowania

Cena wywoławcza      85.000,00 zł

Wadium                        15.000,00 zł

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu nie może wynosić  mniej niż  1 % ceny wywoławczej. 

  1. Przetarg  odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz w sali obrad Rady Miejskiej na parterze.
  2. Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny (licytacja).
  3. Osoby przystępujące do przetargu powinny na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium    na konto  Gminy Kąty Wrocławskie - Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr  62 9574  0005 2001 0000 0101 0005.
  4. Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się po jego zakończeniu.
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Nabywca nie stawi się wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub też w inny sposób uchyla się od zawarcia takiej umowy.
  6. Wszelkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości, w tym opłaty za czynności notarialne i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach  Wrocławskich w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 23 tel. (71) 390 72 39.

Załącznik: 
Autor: 
Elżbieta Janik