Ogłoszenie o przetargu nr GiGN.6845.64.2022/9 Skałka dz. 199.

05/08/2022

Ogłoszenie o przetargu nr GiGN.6845.64.2022/9 Skałka dz. 199.

Kąty Wrocławskie, 05.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr GiGN.6845.64.2022/9

          Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz §3 ust. 1 i §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na cele rolne, na okres do 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie.

 1. Przedmiotem oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne jest nieruchomość gruntowa  obejmująca działkę ewidencyjną nr 199 o powierzchni 2,44 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Skałka.
 2. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1S/00023420/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej.
 3. Działka nr  199 jest obciążona umową dzierżawy do 31.08.2022 r.
 4. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 1127,54 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych,  54/100), ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 800/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.
 5. Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie począwszy od 2023 roku do 31 marca.
 6. Opłata ustalona w przetargu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez GUS, począwszy od 2024 r.
 7. Forma oddania w dzierżawę – przetarg ustny nieograniczony na okres do 3 lat.
 8. Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1, pokój nr 10A.
 9. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) – najpóźniej 3 dni przed przetargiem – na rachunek bankowy Gminy Kąty Wrocławskie Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 12. Uczestnik przetargu, który wygra zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
 13. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pokój 23 tel. 71 390 71 42 lub 71 390 72 39.

 

Załącznik: 
Autor: 
Elżbieta Janik