Plan ogólny Gminy Kąty Wrocławskie

13/05/2024

Plan ogólny Gminy Kąty Wrocławskie

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  prace nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie nie będą kontynuowane. Ustawodawca wprowadził konieczność sporządzenia przez gminy planu ogólnego, do którego przystąpiła już gmina Kąty Wrocławskie. W związku z tym wyznaczony został nowy termin składania wniosków.  

Wnioski składane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie nie mogą być przeniesione do nowej procedury związanej z planem ogólnym. Wszystkie zainteresowane osoby muszą ponownie złożyć wnioski na obowiązującym formularzu.

Czym jest plan ogólny?

Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stanowić będzie akt prawa miejscowego i podstawę do uchwalania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Co można zgłaszać we wniosku?

We wniosku zgłaszać można chęć zmiany charakteru posiadanego gruntu/nieruchomości, wskazując wybraną strefę planistyczną, maksymalną wysokość zabudowy, wartość maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Jak wypełnić wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku znajdą Państwo tutaj.

Do kiedy można składać wniosek?

Wniosek należy złożyć do 10.06.2024r.

Jak można złożyć wniosek?

- Obowiązujący wzór wniosku – GP-07 dostępny jest na stronie BIP UMiG.

- Wniosek można złożyć  w formie pisemnej na adres UMiG w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@katywroclawskie.pl (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem).

 

Autor: 
Monika Makowska