Praca w żłobku Skrzat w Kątach Wrocławskich

27/07/2021

Praca w żłobku Skrzat w Kątach Wrocławskich

Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich poszukuje kandydatów na stanowiska:

- opiekunka dziecięca

- pielęgniarka/ położna

- konserwator (1/2 etatu)

CV oraz list motywacyjny należy składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres: skrzat@katywroclawskie.pl lub osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Z administratorem można skontaktować się: telefonicznie – 71 390 72 00; pisemnie – urzad@katywroclawskie.pl; osobiście lub pisemnie – ul. Ratusz-Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

 

2.      DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: telefonicznie – 513 850 227; pisemnie – rodo@katywroclawskie.pl.

 

3.      CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 221.1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zakresie imię, imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

4.      WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie/udostępnienie danych osobowych jest wymagane na podstawie art. 221.1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie będzie mogła ubiegać się o zatrudnienie.

 

5.     INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Do danych osobowych będą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz inne uprawnione do tego osoby.

 

6.    CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia naborów na dane stanowisko, po tym okresie zostaną przekazane do archiwum i będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

7.      PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:

a. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;

b. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;

c. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

d. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

e. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

f. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

g. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. W ciągu 30 dni od złożenia żądania  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.  Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

Autor: 
Weronika Szwaj