Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022

28/01/2021

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli,* szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie odbędzie się elektronicznie, za pomocą formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej: www.katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl

Szczegółowa instrukcja logowania do systemu dla rodziców, kryteria naboru oraz pełny harmonogram rekrutacji do placówek oświatowych dostępne są na stronie internetowej systemu rekrutacji. Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do placówki nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

               Skrócony harmonogram rekrutacji*:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ szkolnego oddziału przedszkolnego/ szkoły podstawowej

8-22.02.2021r.

2-6.08.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.02-12.03.2021r.

9-11.08.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.03.2021r.

13.08.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia

do 26.03.2021r.

do 17.08.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2021r.

20.08.2021 r.

6.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

1-06.04.2021r.

23-27.08.2021r.

7.

Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

5 dni od dnia złożenia wniosku
o uzasadnienie

5 dni od dnia złożenia wniosku
o uzasadnienie

8.

Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania

7 dni od dnia otrzymania

10.

Przesłanie przez Dyrektora do organu prowadzącego listy dzieci nieprzyjętych
do placówki

do 26.04.2021r.

do 31.08.2021r.

Deklaracja kontynuacji 01-05.02.2021r.


Proces rekrutacji za pomocą loginu:

Proces rekrutacji za pomocą profilu zaufanego:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że złożenie wniosku w procesie rekrutacji jest również możliwe za pomocą Profilu Zaufanego. Jeśli pierwszy i drugi opiekun prawny potwierdza wniosek Profilem Zaufanym nie ma konieczności drukowania i składania wniosku w formie papierowej.

www.katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl

*rekrutacja nie obejmuje placówek w trakcie procesu inwestycyjnego

*pełny harmonogram  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 660 /2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/14918


Autor: 
Admin Vobacom