Sesja Rady Miejskiej 27.06.2019r.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Sesja Rady Miejskiej 27.06.2019r.

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji Gminnego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.

6. Sprawozdania z prac komisji.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

7.1  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Modrzewiowej i Chłopskiej,

7.2  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec,

7.3  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów,

7.4  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 45/7 Gądów-Jaszkotle),

7.5  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 105/1 AM-15),

7.6  w sprawie nadania nazwy ulicy w Szymanowie,

7.7  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie,

7.8  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia granic ich obwodów,

7.9  zmieniająca uchwałę nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej statutu,

7.10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

7.11 zmieniająca uchwałę nr VIII/137/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Data publikacji: 
19/06/2019 - 15:54
Autor:
Magdalena Olszewska-Pawlik
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?