Sesja Rady Miejskiej 30.06.2022 r.

24/06/2022

Sesja Rady Miejskiej 30.06.2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Kątach Wrocławskich odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
3. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z prac komisji.
5. Pytania radnych i mieszkańców.
6. Raport o stanie gminy.
6.1.   Debata nad raportem o stanie gminy.
6.2.   Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
7. Sprawozdanie Burmistrza MiG z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
7.1.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stałych komisji o przedłożonym przez Burmistrza MiG sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
7.2.   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku  Komisji Rewizyjnej.
7.3.   Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
7.4.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
7.5.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
8.1.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
8.2.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035,
8.3.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kąty Wrocławskie,
8.4.  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąty Wrocławskie na rok szkolny 2022/2023,
8.5.  w sprawie uchylenia uchwały nr VII/58/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Gniechowice,
8.6.  uchylająca uchwałę nr XXV/197/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
8.7.  w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła,
8.8.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego,
8.9.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/607/21 z dnia 30 grudnia 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
8.10.  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/470/21 o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2021r.
8.11.  w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/604/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego,
8.12.  w sprawie przyjęcia od Zarządu Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2020D (m. Bogdaszowice) w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
9. Odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana online. Transmisję obrad można będzie oglądać wchodząc na poniższy link:
https://esesja.tv/.../rada-miejska-w-katach-wroclawskich.htm


Autor: 
Magdalena Olszewska-Pawlik